• นางสุภาพ สำราญสุข

  นางสุภาพ สำราญสุข

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  • นางสุภาพ สำราญสุข

   นางสุภาพ สำราญสุข

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   • นายพัชรพล แสงอรุณ

    นายพัชรพล แสงอรุณ

    นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
   • นางสาวอัจฉรา พ่วงสน

    นางสาวอัจฉรา พ่วงสน

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นางสาวสร้อยเพชร เลี่ยมดี

    นางสาวสร้อยเพชร เลี่ยมดี

    เจ้าพนักงานทะเบียนชานาญงาน
    • นางดวงใจ ธรรมสุข

     นางดวงใจ ธรรมสุข

     เจ้าพนักงานทะเบียน
   • นางกาญจนา ธรรมสุข

    นางกาญจนา ธรรมสุข

    นักพัฒนาชุมชนชานาญการ

 • นางสุภาพ สำราญสุข

  นางสุภาพ สำราญสุข

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • นางสาวภคอร คงคะพันธ์

   นางสาวภคอร คงคะพันธ์

   เจ้าพนักงานธุรการ
   • นายเจษฎา จันทะดวง

    นายเจษฎา จันทะดวง

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
    • นายสุพันธ์ แรงกล้า

     นายสุพันธ์ แรงกล้า

     พนักงานขับรถยนต์
     • นายสังวร เจียนงาม

      นายสังวร เจียนงาม

      พนักงานขับรถยนต์
      • นางณัฐมล ชื่นบาน

       นางณัฐมล ชื่นบาน

       ภารโรง
  • นายธันวา ศรีวงศ์กลาง

   นายธันวา ศรีวงศ์กลาง

   เจ้าพนักงานป้องกันฯ
   • นายภูวนัตถ์ มีสิทธิ์ดี

    นายภูวนัตถ์ มีสิทธิ์ดี

    พนักงานขับรถยนต์
    • นายณัฐวุฒิ มาลาศรี

     นายณัฐวุฒิ มาลาศรี

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
     • นายณัฐพล จงหาร

      นายณัฐพล จงหาร

      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
      • นายประดิษฐ์ นาเนตร

       นายประดิษฐ์ นาเนตร

       คนงาน
  • ... ว่าง...

   ... ว่าง...

   เจ้าพนักงานเทศกิจ
   • นายสมเกียรติ ปรักเจริญ

    นายสมเกียรติ ปรักเจริญ

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
    • นายศรศักดิ์ จิตด์สะอาด

     นายศรศักดิ์ จิตด์สะอาด

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
  • ... ว่าง...

   ... ว่าง...

   นิติกร

 • นายประวัตร ขันทอง

  นายประวัตร ขันทอง

  คนงาน
 • นายประดิษฐ์ นาเนตร

  นายประดิษฐ์ นาเนตร

  คนงาน
 • นายธนาวุฒิ เครือแก้ว

  นายธนาวุฒิ เครือแก้ว

  คนงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page