กิจกรรมโครงการ

โครงการจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมและบวงสรวงบูชาศาลเจ้าพ่อหมื่นขุนวัง ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลบัวเชด

โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมลอยกระทง ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลบัวเชด
เทศบาลตำบลบัวเชด

โครงการทำบุญตักบาตรขานรับปีใหม่วิถีไทย
ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลบัวเชด

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถ
และนันทนาการสำหรับเด็ก ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลบัวเชด

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

เทศบาลตำบลบัวเชด

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพในชุมชน ประจำปี 2563
(ฝึกอบรมการทำไส้กรอกอีสารและไส้กรอกสมุนไพร)

เทศบาลตำบลบัวเชด