ITA 2563

1. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ

       1.คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

       2คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ

       3.คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ

2. คู่มือปฏิบัติภารกิจสำหรับเจ้าหน้าที่/พนักงาน

       1.คำสั่งแบ่งงาน

       2.นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

       3.นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

       4.นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

       5.นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)

       6.นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)

       7.นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)

       8.นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

       9.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

       10.นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

       11.นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

       12.นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

       13.นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

       14.เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

       15.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

       16.นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

       17.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

       18.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

       คำสั่งเทศบาลตำบลบัวเชด ที่ 805/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลดประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 

       สรุปผลการจัดซื้อจ้ัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561

       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561

1. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563)

2. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ปีงบประมาณ 2561 – 2563)

4. การสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

    4.1 การตรวจสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหาร อปท. ที่ว่าง

    4.2 การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน

    4.3 แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

5. การโอนพนักงานเทศบาล

6. การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ

7. วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

    7.1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

    7.2 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

8. การพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน

    8.1 การเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรตามสายงาน

9. ประมวลจริยธรรม

10. การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลบัวเชด

11. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  • Slot Gacor
  • Slot 5000
  • Slot Kuta4d
  • Situs Kuta4d
  • https://kuta4d.pics/
  • slot gacor kuta4d
  • Link Daftar Kuta4d
  • Kuta4d Slot
  • Kuta4d Slot
  • KUTA4D LOGIN RESMI