ITA 2564

โครงสร้าง

     1.แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

     2.สำนักปลัดเทศบาล

     3.กองคลัง

     4.กองช่าง

     5.กองการศึกษา

     6.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๐2 ข้อมูลผู้บริหาร

     1.ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

     2.ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

๐3 อำนาจหน้าที่

      – แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายที่กำหนด

๐4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

       1.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       3.การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

         – การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

       4.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๐5 ข้อมูลการติดต่อ

   1.ข้อมูลการติดต่อ

๐6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  – พ.ร.บ./พ.ร.ก.

๐7 ข่าวประชาสัมพันธ์

     – ประกาศ

     – ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

๐8 Q&A

       1.Facebook เทศบาล

       2.เว็บไซต์เทศบาลตำบลบัวเชด

       3.ร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาล

๐9 Social Network

     – Facebook

     – เว็บไซต์เทศบาล

๐10 แผนดำเนินงานประจำปี

 1.แผนดำเนินงานประจำปี

๐11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

๐12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

       รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

๐13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ

       1.คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

       2คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ

       3.คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ

       4.คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. คู่มือปฏิบัติภารกิจสำหรับเจ้าหน้าที่/พนักงาน

       1.คำสั่งแบ่งงาน

       2.นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

       3.นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

       4.นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

       5.นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)

       6.นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)

       7.นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)

       8.นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

       9.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

       10.นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

       11.นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

       12.นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

       13.นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

       14.เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

       15.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

       16.นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

       17.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

       18.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

๐14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

      1.คู่มือประชาชน

๐15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

       1.งานทะเบียนราษฎร์และบัตร

       2.งานจัดเก็บภาษี

       3.งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

       4.งานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ

๐16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

   ดาวน์โหลดไฟล์

๐17 E-Service

ดาวน์โหลดไฟล์

๐18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

๐19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลดไฟล์

๐20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ดาวน์โหลดไฟล์

๐21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการการจัดหาพัสดุ

   ดาวน์โหลดเอกสาร

๐22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

๐23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564

2.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564

3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

4.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564

5.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563

6.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

7.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563

๐24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ดาวน์โหลดเอกสาร

๐25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลดไฟล์

๐26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)

2. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ปีงบประมาณ 2564 – 2566)

4. การสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

    4.1 การตรวจสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหาร อปท. ที่ว่าง

    4.2 การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน

    4.3 แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

    4.4 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว

5. การโอนพนักงานเทศบาล

6. การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ

7. วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

    7.1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

    7.2 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

8.การรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง

   8.1 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง

   8.2 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 

9. การพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน

   9.1 การเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรตามสายงาน

10. ประมวลจริยธรรม

11. การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลบัวเชด

12. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๐27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    1.1  ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

    1.2 ประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

   2.1  ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)

   2.2  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

       2.2.1 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

       2.2.2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

3. การพัฒนาบุคลากร

   3.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

   4.1 ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 68) พ.ศ. 2563

   4.2 ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 55) พ.ศ. 2558

  4.3 หนังสือสำนักงาน ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว11 ลว. 30 ก.ย. 59 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

   4.4 หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ที่ สร 0023.2/ว654 ลว. 8 ก.พ. 60 เรื่อง แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

   4.5 ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

   5.1  ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ หมวด 9 การร้องทุกข์)

   5.2 ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2558 

   5.3 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

   5.4 ประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

๐28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ดาวน์โหลดไฟล์

๐29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

       คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

       ประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการการร้องเรียนการทุจริต

       คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

       บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

๐30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   1.ช่องทางร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์

๐31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ดาวน์โหลดไฟล์

๐32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

       1.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางช่องทางออนไลน์

       2.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์

๐33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

       1.การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ

๐34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1.ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

๐35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

       1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าานคุณธรรมและความโปร่งใส

๐36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ดาวน์โหลดไฟล์

๐37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

1.ดาวน์โหลดไฟล์

2.ดาวน์โหลดไฟล์

๐38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ดาวน์โหลดไฟล์

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

๐39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

1.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564

2.โครงการการป้องกันการทุจริต

๐40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลดไฟล์

๐41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ดาวน์โหลดไฟล์

๐42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

2. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

๐43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1.มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

2.การนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

  • Slot Gacor
  • Slot 5000
  • Slot Kuta4d
  • Situs Kuta4d
  • https://kuta4d.pics/
  • slot gacor kuta4d
  • Link Daftar Kuta4d
  • Kuta4d Slot
  • Kuta4d Slot
  • KUTA4D LOGIN RESMI