แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

o26_7.2