หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ที่ สร 0023.2/ว654 ลว. 8 ก.พ. 60 เรื่อง แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

1.3