ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ หมวด 9 การร้องทุกข์)

1.1-1