คำสั่งเทศบาลตำบลบัวเชด ที่ 724/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบัวเชด

22