คำสั่งเทศบาลตำบลบัวเชด ที่ 722/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบัวเชด

rr