กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับผู้นำชุมชนในการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน

111-1