การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน

o26_4.2