แผนอัตรากำลัง

วารสารภายในองค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร - def2design.comระบบการบริหารงานของเทศบาลตำบลบัวเชด ประกอบด้วยองค์กร ดังนี้

        1.1 ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือสภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้ง จำนวน 12 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

        1.2 ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ฝ่ายบริหารมีอำนาจหน้าที่ควบคุม รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้า

 •  อัตรากำลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบัวเชด
            ►    พนักงานเทศบาลสามัญ       จำนวน    16    คน
            ►    ลูกจ้างประจำ                        จำนวน      3    คน
            ►    พนักงานจ้างตามภารกิจ       จำนวน    22    คน
            ►    พนักงานจ้างทั่วไป                จำนวน   22    คน
                          รวมทั้งสิ้น    จำนวน    63    คน
  ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

  ✨  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)

  ✨  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)

หน้าที่การปฏิบัติงาน
    🌸 1) สำนักปลัดเทศบาล  🌸

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็น หน้าที่ของ กองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตาม นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลและควบคุมการปฏิบัติงานธุรการ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณของเทศบาล
(2) งานดูแลและรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานเลขานุการการประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(4) งานสาธารณกุศล และหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ
(5) งานตรวจสอบ และแสดงเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับทางราชการ
(6) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
(8) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(9) งานพัสดุและทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล
(10) งานการเงินและบัญชีของสำนักปลัดเทศบาล
(11) งานการจัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล
(12) งานการจัดสถานที่ประชุมสภา
(13) งานการนัดหมายการประชุมสภาเทศบาล
(14) งานการจัดระเบียบวาระการประชุม
(15) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(2) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
(3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(4) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
(7) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
(8) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
(9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน เพิ่มขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ
(10) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
(11) งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้สำนักหรือกองต่าง ๆ ทราบ
(12) งานจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนพัฒนาพนักงาน 3 ปี
(13) งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
(14) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
(15) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(2) การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
(3) การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี
(4) การจัดทำแผนชุมชน
(5) การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(6) การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(7) การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน
(8) การจัดเก็บข้อมูลของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน
(9) การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
(10) งานเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
(2) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(3) งานเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(2) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
(3) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัยต่าง ๆ
(4) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
(6) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(7) งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดทำร่างเทศบัญญัติตามกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติของเทศบาล
(2) งานดำเนินการรับ-ดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
(3) งานดำเนินการคดีแพ่ง คดีอาญา และทางวินัยของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
(4) งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติก่อนการบังคับใช้
(5) งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของเทศบาล
(6) งานนิติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสังคมสงเคราะห์
(2) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
(3) งานพัฒนาชุมชน
(4) งานส่งเสริมกิจการเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
(5) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

    🌸  2) กองคลัง  🌸

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานสารบรรณ

(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

(3) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

(4) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองคลัง รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

(5) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(6) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ

(7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลังเทศบาลตำบลบัวเชด

(8) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนของกองคลัง

(9) งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

(10) งานสวัสดิการต่าง ๆ

(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

(2) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

(3) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

(4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

(5) งานการรับเงิน นำส่งเงิน การโอนเงินงบประมาณ

(6) งานการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินของกองคลัง ฎีกาเงินนอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม

(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล

(2) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

(3) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล

(4) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และรายได้อื่น

(5) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

(6) งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

(7) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)

(8) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น

(9) งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

(10) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

(11) งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ

(12) งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียน เงินปันผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน

(13) งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

(14) งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน

(15) งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

(16) งานตรวจสอบและทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภาษีในกำหนดของแต่ละปี

(17) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

(18) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด

(19) งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่ (ไม่ยื่นแบบ ฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

(20) งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

(21) งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้

(22) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานการจัดซื้อการจัดจ้าง

(2) งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทุกกอง

(3) งานการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ

(4) งานการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ

(5) งานการจำหน่ายพัสดุ และจำหน่ายหนี้สูญ

(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

  🌸  3) กองช่าง  🌸

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่อง การควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่และน้ำมันเชื้อเพลิง งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
(4) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่างรวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน
(5) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(6) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่างเทศบาลตำบลบัวเชด
(7) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
(8) งานสวัสดิการต่าง ๆ
(9) งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง
(10) งานการเงินและบัญชีของกองช่าง
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) ออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
(2) งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
(3) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
(4) งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
(5) งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
(6) งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
(7) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
(8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
(9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
(10) งานการวางผังเมืองของเทศบาล
(11) งานออกแบบและเขียนแบบ
(12) งานสถาปัตยกรรม
(13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ
(2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
(3) งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า
(4) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
(5) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
(6) งานควบคุมพัสดุด้านโยธา
(7) งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานอาคาร สถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
(2) งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
(3) งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ
(4) งานในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
(5) งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
(6) งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    🌸  4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 🌸

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่นๆ ตามแผนการสาธารณสุข และ การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ สาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค งานเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริหารสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานสุขาภิบาลทั่วไป

(2) งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ

(3) งานอาชีวอนามัย

(4) งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(5) งานส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(6) งานควบคุมมลพิษ

(7) งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(8) งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

(9) งานธุรการประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(10) งานจัดทำเอกสารประกอบฎีกาประจำกอง

(11) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ

(2) งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

(3) งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

(4) งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

(5) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานเฝ้าระวังโรคระบาด

(2) งานระบาดวิทยา

(3) งานป้องกันและระงับโรคติดต่อโดยคน แมลง และสัตว์

(4) งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์

(5) งานจัดทำเสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(6) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน

(2) งานสุขศึกษา

(3) งานควบคุมมาตรฐานอาหารน้ำ งานป้องกัน รักษา และบำบัดยาเสพติด

(4) งานรักษาและพยาบาล

(5) งานชันสูตรสาธารณสุข

(6) งานเภสัชกรรม

(7) งานทันตกรรม

(8) งานสัตวแพทย์

(9) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

    🌸   5) กองการศึกษา  🌸

กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล ทั้งในระบบ/นอกระบบ โรงเรียน และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการรักษาและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย งานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล งานส่งเสริมกิจการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ งานธุรการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้

 

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานสารบรรณ

(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

(3) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

(4) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนกองการศึกษา รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงาน

(5) งานตรวจสอบแสดงรายงานเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(6) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

(7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศกองการศึกษา

(8) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน

(9) จัดพิมพ์ฎีกาเงินเดือนและค่าใช้จ่ายประจำของกองการศึกษา

(10) งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

(11) งานสวัสดิการต่าง ๆ

(12) งานพัสดุและทรัพย์สินของกองการศึกษา

(13) งานการเงินและบัญชีของกองการศึกษา

(14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในงานการศึกษาปฐมวัย

(2) งานประสานงานการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) งานประชุม อบรม สัมมนา และให้บริการด้านการศึกษา

(4) งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัวเชด

(5) งานประชุม อบรม สัมมนา และให้บริการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(6) งานปิด-เปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัวเชด

(7) งานดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัวเชด

(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) การส่งเสริมกิจการศาสนา

(2) การส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

(3) การส่งเสริม รักษา และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(4) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) การส่งเสริม สนับสนุน การกีฬาในเขตเทศบาล

(2) การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน กีฬาชุมชนในเขตเทศบาล

(3) การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ

(4) การจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 

 • Slot Gacor
 • Slot 5000
 • Slot Kuta4d
 • Situs Kuta4d
 • https://kuta4d.pics/
 • slot gacor kuta4d
 • Link Daftar Kuta4d
 • Kuta4d Slot
 • Kuta4d Slot
 • KUTA4D LOGIN RESMI