หัวหน้าส่วนราชการ

นายณัฐวุฒิ หอมหวล

ปลัดเทศบาลตำบลบัวเชด โทร.0817906744

(ว่าง)

รองปลัดเทศบาลตำบลบัวเชด

นายศักดิ์ศิริ คามดิษฐ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โทร.0945142115

นางสาวผิวพรรณ
ตัวสะอาด

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.0862575468

นายอนงค์
อุรารื่น

ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.0913363023

นายณัฐวุฒิ หอมหวล

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.0817906744

นางมยุรา สำราญสุข

ผู้อำนวยการกองการศึกษา โทร.0819551796