ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายณัฐวุฒิ หอมหวล

ปลัดเทศบาลตำบลบัวเชด โทร.0817906744

นางสาวจันทราวดี เติมมี

รองปลัดเทศบาลตำบลบัวเชด โทร.0892803253