สำนักปลัดเทศบาล

นายณัฐวุฒิ หอมหวล

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบัวเชด

นางสาวจันทราวดี เติมมี

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลบัวเชด

นายศักดิ์ศิริ คามดิษฐ์

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางกาญจนา สุขภาค

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพัชรพล แสงอรุณ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายธันวา ศรีวงศ์กลาง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางดวงใจ ธรรมสุข

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นายสมเกียรติ ปรักเจริญ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นางสาวศิรภัสสร สุขตน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฐวุฒิ มาลาศรี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายประดิษฐ์ นาเนตร

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)

นายธนาวุฒิ เครือแก้ว

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)

นางณัฐมล ชื่นบาน

ตำแหน่ง ภารโรง

นางสาวสร้อยเพชร เลี่ยมดี

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นางสาวอัจฉรา พ่วงสน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวภคอร คงคะพันธ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายภูวนัตถ์ มีสิทธิ์ดี

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายศรศักดิ์ จิตต์สอาด

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายสุพันธ์ แรงกล้า

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐพล จงหาร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายประวัตร ขันทอง

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานป้องกันฯ)

นายเจษฎา จันทะดวง

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานกิจการสภา)

นายวิชิต บุญเพิ่ม

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)

  • Slot Gacor
  • Slot 5000
  • Slot Kuta4d
  • Situs Kuta4d
  • https://kuta4d.pics/
  • slot gacor kuta4d
  • Link Daftar Kuta4d
  • Kuta4d Slot
  • Kuta4d Slot
  • KUTA4D LOGIN RESMI