สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว อำเภอบัวเชด ถือเป็นอำเภอหนึ่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การทัศนศึกษาดูระบบนิเวศน์อย่างมาก นอกจากนี้อำเภอบัวเชดยังมีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อและสำคัญต่างๆ มากมาย เช่น ด้านโบราณวัตถุ คือ ปราสาทตามอญ ด้านธรรมชาติแวดล้อม ได้แก่ วัดเขาศาลา, อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส, ถ้ำผาไทรและน้ำตก ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 แห่ง ปราสาทตามอญ ปราสาทตามอญ [Prasat Tamon] ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3713 เมื่อ 8 มีนาคม 2478 ชื่ออื่นๆ :               ปราสาทตามอย ที่อยู่ :                   บ้านปราสาท ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ละติจูด :               14.54985 องศาเหนือ ลองจิจูด :            103.91210 องศาตะวันออก ประเภท :              ปราสาทอิฐ อายุ :                    พุทธศตวรรษที่ 23-24 วัตถุประสงค์ :     พุทธสถาน ทิศทางการวางตัว : 0.0 องศา (อ้างอิงจากบทความวิจัยของศักดิ์อนันต์   อนันตสุข) หมายเหตุ : พิกัดภูมิศาสตร์ ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม จาก www.pointasia.com เป็นปราสาทหลังเดียวโดดๆ มีประตูเข้าทางทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว ส่วนผนังอีกสามด้านก่อทึบ ผนังทั้ง 4 ด้านของโบราณสถานยังเห็นร่องรอยอยู่ ส่วนยอดของตัวปราสาทชำรุดหักพัง จากลักษณะสถาปัตยกรรมของปราสาทที่มีเรือนธาตุสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 3 ชั้น เป็นแบบผสมผสานกันระหว่างศิลปะขอมและลาว สันนิษฐานว่าคงมีอายุประมาณ พุทธศตวรรษที่ 23 ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือต้นรัตนโกสินทร์ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 :หน้า57)

พุทธอุทยาน วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีป่าและภูเขาล้อมรอบ มีเนื้อที่         ครอบคลุม ประมาณ 10,865 ไร่ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ และสมุนไพรหายาก รวมทั้งสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร มีทัศนียภาพที่งดงาม สภาพแวดล้อมเงียบสงบร่มเย็น เหมาะกับการศึกษาปฏิบัติธรรม และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญยิ่ง        ผืนป่าบางส่วนติดชายแดนไทย-กัมพูชา ถึงแม้ว่าจะมีร่องรอยการตัดไม้ทำลายป่าให้เห็นอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม  

ป่าทั้งผืนแห่งนี้ จัดได้ว่าอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในอิสานใต้ของประเทศไทย

น้ำตกแห่งนี้ อยู่ที่ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ แต่เดิมเรียกว่า น้ำตกทมอบัก ซึ่งหมายถึง หินหัก ซึ่งเป็นลักษณะของหินทรายบริเวณผาน้ำตกที่หักลงมา ส่วนชื่อไตรคีรีที่ตั้งขึ้นมาใหม่ เพราะน้ำตกแห่งนี้มีต้นน้ำมาจากภูเขา 3 ลูก ของเทือกเขาพนมดงรัก คือ เขาชาด เขานพ และเขาพนมยาว เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าตามธรรมชาติ ความสูงประมาณ 2 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร ระยะทางห่างจากอำเภอบัวเชด ประมาณ 20 กิโลเมตร สามารถเดินทางจากพุทธอุทยานเขาศาลาได้โดย 1. เดินทางโดยทางเรือ (เรือยนต์) ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที 2. เดินทางโดยทางเท้า ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ข้อดีของการเดินทางโดยทางเท้า จะได้พบความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าระหว่างเส้นทาง  

พระสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ (บ้านระมาดค้อ)

ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทรื ๓๒๒๓๐

บึงบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์