ร้องเรียนงานบุคคล

alt

📝 ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230

☎️ ช่องทางที่  2   ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 4457 9025 ต่อ 101 และโทรสาร หมายเลข 0 4457 9026

📮 ช่องทางที่  3   ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำหนังสือส่งมาที่ : เทศบาลตำบลบัวเชด หมู่ที่ 2 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230

📩 ช่องทางที่  4   ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mall) : 5321307@dla.go.th

🔍 ช่องทางที่  5   ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลบัวเชด

💻 ช่องทางที่  6   ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.buached.go.th

 

การจัดการความรู้ เรื่อง มารยาทในการใช้โทรศัพท์ | คณะอุตสาหกรรมเกษตร