รายงานกิจการสภา

– ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวเชด ประจำปี 2562

– ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวเชด ประจำปี 2562

      สมัยสามัญ สมัยแรก

      สมัยสามัญ สมัยที่ 2

      สมัยสามัญ สมัยที่ 3

      สมัยสามัญ สมัยที่ 4

– การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวเชด ประจำปี 2562

     สมัยสามัญ สมัยแรก

     สมัยสามัญ สมัยที่ 2

     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

     สมัยสามัญ สมัยที่ 4

– ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวเชด ประจำปี 2562

     สมัยสามัญ สมัยแรก

     สมัยสามัญ สมัยที่ 2

     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

     สมัยสามัญ สมัยที่ 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.