ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายไตรภพ ดวงอินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลบัวเชด โทร.0828676473

นายปรีชา จันทะดวง

รองนายกเทศมนตรี โทร.0956046351

นางสุปราณี อินทจักร์

รองนายกเทศมนตรี โทร.0650862433

นายแม้น รู้รักษา

เลขานุการนายกเทศมนตรี โทร.0862235679

นายสมชัย วรยุทธกิจอุดม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โทร.0862540555