บริการขั้นพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน

 1. คมนาคม
  เทศบาลตำบลบัวเชด มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับจังหวัดได้สะดวกเพียงทางเดียวคือทางรถยนต์ โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2077 สภาพถนนในเขตเทศบาลตำบลบัวเชด ปัจจุบันอยู่ในสภาพดี สภาพการจราจรไม่หนาแน่นเนื่องจากยังเป็นเขตชุมชนกึ่งชนบท

2.การโทรคมนาคม
1. การไปรษณีย์โทรเลข ภายในเขตเทศบาลตำบลบัวเชด มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอยู่ 1 แห่ง ซึ่งอยู่ในความควบคุมของกรมไปรษณีย์โทรเลข มีระบบทำการไปรษณีย์รวมอยู่ 3 ประเภท คือ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข , ที่รับส่งไปรษณีย์ และร้านจำหน่ายตราไปรษณีย์ยากร เป็นหน่วยงานที่สังกัดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

3. โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ในเขตเทศบาลตำบลบัวเชด ยังไม่มีองค์การโทรศัพท์สาขาย่อยเป็นของอำเภอ แต่จะใช้ระบบชุมสายโทรศัพท์ ซึ่งขึ้นตรงกับองค์การโทรศัพท์อำเภอปราสาทจากสถิติข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของอำเภอบัวเชด มีการเปิดใช้เลขหมาย จำนวน 384 เลขหมาย มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์ทั้งสิ้นจำนวน 249 เลขหมาย และมีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 23 แห่ง ประกอบด้วย
– โทรศัพท์หยอดเหรียญ จำนวน 6 แห่ง
– โทรศัพท์การ์ดโฟน จำนวน 3 แห่ง
– โทรศัพท์ TOT จำนวน 14 แห่ง
ซึ่งจะตั้งกระจายอยู่ทั่วไปในเขตชุมชนเทศบาลและส่วนราชการในเขตที่ของเทศบาลตำบลบัวเชด
ที่มา : สำนักงานองค์การโทรศัพท์อำเภอปราสาท

 1. ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวในพื้นที่ เทศบาลตำบลบัวเชดได้ติดตั้งระบบเสียงไร้สายโดยใช้ระบบส่งคลื่นความถี่ 420.200 MHz ซึ่งเป็นระบบคลื่นความถี่ของเทศบาลในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตลอดจนสาระน่ารู้ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบอยู่โดยตลอดเวลา โดยคลอบคลุมตามชุมชนต่าง ๆ จำนวน 10 จุด ออกอากาศเป็นประจำทุก 2 เวลา คือ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.30 – 08.00 น. และช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 17.00 – 18.00 น.

5.สาธารณูปโภค

– ไฟฟ้า
เทศบาลตำบลบัวเชด มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออยู่ 1 แห่ง ซึ่งเป็นสาขาย่อยตั้งอยู่บริเวณชุมชนบ้านบัวขุนจง หมู่ที่ 2 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ที่มา : สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวเชด

– การประปา
การจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนในเขตเทศบาล อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ สาขาย่อย อำเภอบัวเชด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ชุมชนบ้านตาปิม หมู่ที่ 5 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ที่มา : สำนักงานการประปา สาขาย่อย อำเภอบัวเชด

 • Slot Gacor
 • Slot 5000
 • Slot Kuta4d
 • Situs Kuta4d
 • https://kuta4d.pics/
 • slot gacor kuta4d
 • Link Daftar Kuta4d
 • Kuta4d Slot
 • Kuta4d Slot
 • KUTA4D LOGIN RESMI