ข้อมูลชุมชน

ประชากร
ปัจจุบัน ราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบัวเชด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาเป็นพ่อค้า ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู ข้าราชการตำรวจ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ นิสิตนักศึกษา /นักเรียน ผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มอาสาสมัครต่าง เป็นต้น โดยตามสถิติการทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา จำนวนประชากรในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบัวเชด มียอดรวมจำนวนทั้งสิ้น 6,320 คน แยกเป็นชาย จำนวน 3,185 คน หญิง จำนวน 3,135คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,941 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 527 คน / ตารางกิโลเมตร
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตำบลบัวเชด

สภาพสังคมของอำเภอบัวเชดโดยทั่วไปประชากรร้อย 92 อาศัยอยู่ในชนบท ทำให้มีภาษาพูดที่แตกต่างกันเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษาเขมร, ภาษาส่วย (กวย), และภาษาพื้นเมืองอีสาน (ลาว) เนื่องจากประชาชนมีภาษาพูดที่แตกต่างกัน จึงทำให้แต่ละกลุ่มมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90.60 จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ พออ่านออกเขียนได้
ที่มา : งานทะเบียนราษฎรและบัตร , ข้อมูลจาก รพ.บัวเชด

การศึกษา
ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบัวเชด มีสถานศึกษาทั้งหมด รวม 8 แห่ง จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา โดยแยกเป็น
— โรงเรียนรัฐบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 แห่ง
– ครู/อาจารย์ จำนวน 91 คน
– นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 2,577 คน
— โรงเรียนนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 แห่ง
– ครู/ผู้ดูแลเด็กอนุบาล จำนวน 8 คน
– นักเรียน/เด็กก่อนเกณฑ์/เด็กอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 137 คน
จำนวนโรงเรียน/สถาบัน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาทั้งหมด 8 แห่ง แยกเป็นสังกัด
– สังกัดสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาสุรินทร์เขต 3 จำนวน 5 แห่ง
– สังกัดสำนักงานการศึกษาท้องถิ่น (เทศบาล) จำนวน 2 แห่ง
– สังกัดกรมศาสนา (ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัด) จำนวน 1 แห่ง

การศาสนาและวัฒนธรรม
การนับถือศาสนาของประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลบัวเชด สามารถแบ่งได้ดังนี้
1) ศาสนาพุทธ จำนวน 6,312 คน คิดเป็นร้อยละ 99.87 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
2) ศาสนาคริสต์, อิสลาม, พราหมณ์, ฮินดู และซิกซ์ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12
ของจำนวนประชากรทั้งหมด

การสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบัวเชด มีสถานบริการสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 2 แห่ง ซึ่งให้บริการดูแลตรวจสุขภาพของประชาชน และให้บริการด้านวิชาการแก่ประชาชน ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
– โรงพยาบาล จำนวน 1 แห่ง ขนาด 30 เตียง
– สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในเขตเทศบาลตำบลบัวเชด มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอ จำนวน 1 แห่ง, กองร้อย อส. จำนวน 1 แห่ง, ศูนย์ อปพร.เทศบาล จำนวน 1 แห่ง โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน สามารถจำแนกจำนวนอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ได้ดังนี้
– กำลังเจ้าหน้าที่จาก สภ.อ.บัวเชด จำนวน 60 นาย
– กำลังเจ้าหน้าที่จากกองร้อย อส.อำเภอ จำนวน 27 นาย
– กำลังเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์ อปพร.เทศบาล ฯ จำนวน 124 นาย
รวมจำนวนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งสิ้น 211 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 : 27 คน

  • Slot Gacor
  • Slot 5000
  • Slot Kuta4d
  • Situs Kuta4d
  • https://kuta4d.pics/
  • slot gacor kuta4d
  • Link Daftar Kuta4d
  • Kuta4d Slot
  • Kuta4d Slot
  • KUTA4D LOGIN RESMI