การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

           เมื่อจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.  นายไตรภพ  ดวงอินทร์  นายกเทศมนตรีตำบลบัวเชด เป็นประธานการประชุมบุคลากรเทศบาลตำบลบัวเชด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวเชด ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

          ในการนี้ นายไตรภพ  ดวงอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบัวเชด ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลบัวเชด ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

.

.

.

.