การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ) และผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ) สแกน QR CODE ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 

แบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/i380kw

แบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/i380kw

  • Slot Gacor
  • Slot 5000
  • Slot Kuta4d
  • Situs Kuta4d
  • https://kuta4d.pics/
  • slot gacor kuta4d
  • Link Daftar Kuta4d
  • Kuta4d Slot
  • Kuta4d Slot
  • KUTA4D LOGIN RESMI