การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สร้างทีมงาน (Team Work) ให้มีศักยภาพเพื่อการทำงานระบบทีม (Teamwork) ที่มีประสิทธิภาพ | HRNOTE Thailand

⏰  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มีดังนี้  💐

🌻 1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบการใช้ตำแหน่งของเทศบาลให้เห็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

          1.1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)

          1.2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564)

🌻 2. ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์กำหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด

         2.1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

         2.2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง

🌻 3. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรในเทศบาลได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำข้อมูลข่าวสารมาประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ นำมาซึ่งการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์

        3.1 แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)

        3.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ปีงบประมาณ 2564 – 2566)

🌻 4. การสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์กำหนด

        4.1 การตรวจสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหาร อปท. ที่ว่าง

        4.2 การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน

        4.3 แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

        4.4 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว

        4.5 การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน

        4.6 ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท.

🌻 5. การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งต่างๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์กำหนด

        5.1 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

🌻 6. การให้โอนและการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ประสงค์จะรับโอนทั้งสองแห่ง ประสานวันรับโอนหรือให้โอนและกำหนดวันที่รับโอนและให้โอน โดยคำสั่งให้มีผลในวันเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ให้ความเห็นชอบ และออกคำสั่งรับโอนและให้โอนภายใน 15 วันนับแต่คณะกรรมการพนักงาน เทศบาลสุรินทร์ให้ความเห็นชอบ

        6.1 การโอนพนักงานเทศบาล

🌻 7. การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการของเทศบาล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

        7.1 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

        7.2 การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

        7.3 แผนผังโครงสร้างส่วนราชการ

🌻 8. วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

        8.1 มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

        8.2 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

        8.3 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

🌻 9. การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีการประกาศทางเว็บไซต์และป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล

        9.1 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง

        9.2 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 

🌻 10. มีการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน โดยให้ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรตามสายงานเพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งแต่ละประเภท

        10.1 การเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรตามสายงาน

🌻 11. จัดทำประมวลจริยธรรม เพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

        11.1 ประมวลจริยธรรม

🌻 12. ให้ผู้บังคับบัญชามอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย

        12.1 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลบัวเชด

🌻 13. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ทำให้บุคลากรมีความสุข พึงพอใจ และมีแรงจูงใจในการทำงาน

        13.1 การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

Emoji 🐧 | เพนกวิน | skype | 60 x 60

  • Slot Gacor
  • Slot 5000
  • Slot Kuta4d
  • Situs Kuta4d
  • https://kuta4d.pics/
  • slot gacor kuta4d
  • Link Daftar Kuta4d
  • Kuta4d Slot
  • Kuta4d Slot
  • KUTA4D LOGIN RESMI