กองช่าง

นายอนงค์ อุรารื่น

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการช่าง

นายเอกชัย พรมสุข

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายประดิษฐ์ นาวี

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

นายจีรวัฒน์ เจียนงาม

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายธีรพงศ์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานด้านธุรการ)

นายประคอด อนงชัย

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

นายวราศิล รักยิ่ง

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานทั่วไป)

นายกรชวัล ชื่นบาน

ตำแหน่ง พนักงานตกแต่งสวน