กองคลัง

นางสาวผิวพรรณ ตัวสะอาด

ตำแน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางปาริฉัตร ลาภมา

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

จ.อ.หญิงกุลกัญญา วิทยาไพโรจน์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวสุพัตรา สุขตน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเศฏฐษ์พงศ์ สมาเมฆ

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานด้านธุรการ)

นางสาวอุไรวรรณ กล้วยทอง

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานด้านพัสดุ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

นายเฉลิมศักดิ์ โต๊ะงาม

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้)