กองการศึกษา

นางมยุรา สำราญสุข

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวชญาดา โพธิ์ไทย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวศุภวรรณ สตากล้า

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางวิยดา ไชยศรีษะ

ตำแหน่ง ครู

นางกนกวรรณ สิงห์เพียง

ตำแหน่ง ครู

นางสมฉวี ตางาม

ตำแหน่ง ครู

นางสาวสมบุตร เพชรศรี

ตำแหน่ง ครู

นางสุภาพร แก้วกอง

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางเสาวนีย์ นามวัฒน์

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางนัน เอกลาภ

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางกัญญา อินทรชัย

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางวิรัญภัทร สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาววรารัตน์ พูลเกิด

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นางสาวสุวรรณา ห่อทอง

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

นายชูเกียรติ เกตุงาม

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอุไรวรรณ ภูทอง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  • Slot Gacor
  • Slot 5000
  • Slot Kuta4d
  • Situs Kuta4d
  • https://kuta4d.pics/
  • slot gacor kuta4d
  • Link Daftar Kuta4d
  • Kuta4d Slot
  • Kuta4d Slot
  • KUTA4D LOGIN RESMI